เกี่ยวกับ Tops vita

เกี่ยวกับเรา

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านยืนยันว่าท่านมีอายุ 10 ปีขึ้นไป หากท่านมีอายุต่ำกว่า 10 ปี ท่านรับทราบว่าท่านจะต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเพื่อเปิดบัญชี และพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายดังกล่าวต้องเห็นด้วยกับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ หากคุณไม่เข้าใจความในข้อนี้ โปรดอย่าสร้างบัญชีจนกว่าจะได้ขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายแล้ว หากคุณคือพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ที่กำลังสร้างบัญชี คุณจะต้องยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้แทนผู้เยาว์และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานบัญชีหรือบริการของบริษัททั้งหมดจากการใช้บัญชีดังกล่าว ไม่ว่าบัญชีดังกล่าวจะเปิดอยู่แล้วในขณะนี้หรือสร้างในภายหลังก็ตาม

ยินดีต้อนรับสู่ข้อกำหนดและเงื่อนไขของท็อปส์ วีต้า โดยข้อกำหนดนี้จะกำกับสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งทำขึ้นระหว่างท่านกับบริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (“ท็อปส์ วีต้า”) กรุณาอ่านข้อกำหนดในการใช้เว็บไซต์นี้อย่างละเอียด การใช้เว็บไซต์และระบบต่าง ๆ ของเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดต่าง ๆ รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว และหากท่านไม่ยินยอมให้ข้อกำหนดนี้ผูกพันตัวท่าน กรุณาอย่าใช้เว็บไซต์นี้ โดยทางท็อปส์ วีต้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง จำกัด ปรับปรุง หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเมื่อใดก็ได้ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นจะผูกพันตัวท่าน ท่านจะต้องตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวเมื่อใช้เว็บไซต์ และเมื่อท่านใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจจะมีขึ้นแล้ว แม้ว่าทางเราจะได้พยายามอย่างสุดความสามารถในการยืนยันว่าข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับท็อปส์ วีต้าที่อยู่ในเว็บไซต์นี้มีความถูกต้องเหมาะสม แต่ท่านจะต้องไม่ด่วนสรุปว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์เป็นข้อมูลล่าสุดที่มีการปรับปรุงแล้ว หรือด่วนสรุปว่าเว็บไซต์นี้มีข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับท็อปส์ วีต้า

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

ข้อมูลทุกอย่างบนเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองในรูปแบบของงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่เป็นของท็อปส์ วีต้า และ/หรือบริษัทลูกและแบรนด์ที่เกี่ยวข้อง หรือคู่สัญญาอื่นๆ ที่อนุญาตให้ท็อปส์ วีต้าใช้ทรัพย์สินทางปัญญาได้เสมือนเป็นเจ้าของ โดยท็อปส์ วีต้า ขอสงวนสิทธิ์ในทรัพย์สินใดๆ และ/หรือในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่จะไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งให้ใช้ได้ในเว็บไซต์นี้

การใช้เพื่อส่วนตัว

ท่านยอมรับว่าท่านจะไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ของบัญชีผู้ใช้ (account) ของท่านให้กับบุคคลภายนอก ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรักษาความลับของบัญชีผู้ใช้ของท่านรวมถึงกิจกรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนหรือผ่านทางบัญชีผู้ใช้ของท่าน ท็อปส์ วีต้า จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บัญชีผู้ใช้ของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตท่านตกลงและให้คำมั่นที่จะไม่ปลอมเป็นบุคคลอื่น หรือระบุถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือแสดงตนโดยหลอกลวงด้วยประการอื่นใดในความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลอื่น

การใช้ส่วนบุคคล

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้จะใช้เพื่อจุดประสงค์ส่วนบุคคลเท่านั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าจะไม่นำไปเผยแพร่ ส่งต่อ ดัดแปลง หรือทำซ้ำ หรือใช้เนื้อหาที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์และที่อยู่ในระบบการทำงานของเว็บไซต์เพื่อการใด ๆ และท่านจะต้องไม่คัดลอก เผยแพร่ หรือนำไปแสดงซึ่งข้อมูลใด ๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ให้กับบุคคลภายนอก ท่านจะต้องไม่ติดต่อหรือเชื่อมต่อหรือทำซ้ำ/ลอกเลียน (mirror) ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ทั้งสิ้น พึงระลึกว่าทางท็อปส์ วีต้า ไม่อนุญาตให้ท่านใช้ ทำซ้ำ หรือเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากท็อปส์ วีต้า หากมีการละเมิดสิทธิต่าง ๆ เหล่านี้จะต้องมีการดำเนินการทางกฎหมายตามความเหมาะสม และท่านยอมรับที่จะชดใช้ ต่อสู้ในคดีความ และป้องกันท็อปส์จากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านยอมรับว่าการใช้เนื้อหาและข้อความหรือรูปลักษณะที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต อาจทำให้เกิดผลร้ายอย่างที่สุด และในกรณีที่มีการใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท็อปส์ วีต้า ท็อปส์ วีต้ามีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าชดเชยและค่าสินไหมทดแทนในทางกฎหมายที่เป็นธรรมในฐานะเจ้าของ รวมถึงสิทธิในการจำกัดห้ามมิให้มีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนนั้นต่อไป

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

เว้นแต่จะถูกจำกัดเป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ท่านตกลงและยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลด้านสุขภาพของท่านทั้งหมดที่ท็อปส์ วีต้ารวบรวมได้จากเว็บไซต์อาจถูกใช้และถูกเปิดเผยต่อบุคคลและเพื่อวัตถุประสงค์ ตามที่ระบุอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของท็อปส์ วีต้า

ข้อเสนอแนะและผลตอบรับ

ท่านยอมรับว่าท่านเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว และจะรับผิดชอบในเนื้อหาใด ๆ ก็ตามที่ท่านส่งมายังเว็บไซต์ ท่านจะต้องไม่ส่งมาซึ่งข้อมูลใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง หรือข้อมูลอันมีลักษณะลามกอนาจาร ท่านยอมรับอีกด้วยว่าท่านจะไม่ส่งสิ่งใด ๆ ในเว็บไซต์มายังท็อปส์ วีต้า อันเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลลับ หรือข้อมูลที่มีเจ้าของ เรายินดีที่ท่านให้ความสนใจกับท็อปส์ วีต้า แต่เราไม่ประสงค์ และไม่สามารถยอมรับความคิดหรือข้อมูลใด ๆ อันเกี่ยวกับการออกแบบ เทคโนโลยีในการผลิต หรือคำชี้แนะอื่นใดที่ท่านอาจมีอยู่หรือได้ทำการพัฒนาขึ้นมาซึ่งท่านเป็นเจ้าของหรือเป็นทรัพย์สินของท่าน ดังนั้น หากท่านส่งข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ มายังเว็บไซต์นี้หรือมายังส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบของเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เรามีสิทธิในการใช้ข้อมูล และ/หรือเนื้อหาเหล่านี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ นำออกแสดง แปล สร้างงานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง และเผยแพร่โดยไม่มีข้อจำกัด ไม่ว่าโดยช่องทางหรือจะใช้วิธีการใด ๆ ในการเผยแพร่หรือนำออกแสดงซึ่งงานที่เป็นปัจจุบันหรือที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคตก็ตาม นอกจากนี้ ท่านรับรองว่าท่านได้สละแล้วซึ่งสิทธิสงวนใด ๆ (ธรรมสิทธิ) ในตัวของข้อมูล/เนื้อหาที่ท่านส่งมา

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

การใช้เว็บไซต์นี้และการส่งข้อความใด ๆ หรือข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้หมายความว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิส่วนบุคคลและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้รวมถึงประกาศเพื่อปกป้องข้อมูล

แบบประเมินสุขภาพ

บนเว็บไซต์ของท็อปส์ วีต้า มีแบบประเมินสุขภาพ (Health Questionnaire) ที่เป็นบริการให้แนะนำเกี่ยวกับสารสำคัญ (Active Ingredients) ที่เหมาะสม โดยระบบจะพิจารณาจากข้อมูลสุขภาพและข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ให้กับท็อปส์ วีต้าผ่านการตอบแบบประเมินสุขภาพ อย่างไรก็ดีแบบประเมินสุขภาพนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลแก่ท่านและอำนวยความสะดวกในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เท่านั้น คำแนะนำจากการประมวลดังกล่าวมิได้ถือเป็นการให้คำแนะนำโดยแพทย์หรือเภสัชกรและไม่ถือเป็นการป้องกันหรือรักษาโรค และท็อปส์ วีต้าไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดต่อข้อผิดพลาดจากการใช้งานแบบประเมินสุขภาพนี้

การสละสิทธิ์และการยกเว้นความเสียหายต่อเนื้อหา

ท็อปส์ วีต้า จะไม่รับผิดต่อท่านและต่อบุคคลภายนอกหากเกิดความผิดพลาดหรือความล่าช้าขึ้นกับเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ หรือต่อการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากการใช้เนื้อหาเหล่านั้น และภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท็อปส์ วีต้า จะไม่รับผิดในค่าเสียหายใด ๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม รวมทั้งค่าเสียหายข้างเคียงใด ๆ ค่าเสียหายพิเศษ หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ อันเป็นผลจากการใช้เนื้อหาและระบบของเว็บไซต์ แม้ว่าท็อปส์ วีต้า จะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของคามเสียหายก็ตาม ทั้งนี้ ท็อปส์ วีต้า อาจจะต้องรับผิดในค่าเสียหายอันเกิดจากการแสดงหรือนำเสนอข้อมูลโดยทุจริตโดยตัวท็อปส์ วีต้าเอง ในกรณีที่เกิดกรณีเสียชีวิตหรือมีผู้ใดได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากความประมาทของท็อปส์ วีต้า ท็อปส์ วีต้า จะใช้ความชำนาญและความระมัดระวังอย่างวิญญูชนในการตระเตรียมเว็บไซต์ แต่จะไม่รับประกันความถูกต้องแม่นยำของเว็บไซต์ ไม่รับประกันการเข้าถึงเว็บไซต์นี้เมื่อใดก็ได้และตลอดเวลา ไม่รับประกันความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ไม่รับรองว่าระบบการทำงานของเว็บไซต์จะไม่ถูกรบกวนหรือปราศจากข้อผิดพลาด ท็อปส์ไม่รับรองว่าข้อบกพร่องเช่นว่านั้นจะได้รับการการแก้ไข แม้ว่าจะได้รับรู้ถึงข้อบกพร่องเช่นว่านั้นก็ตาม

เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

ท็อปส์ วีต้า จะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อการผิดนัดชำระหนี้ หรือชำระหนี้ล่าช้าอันมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามปกติธรรมดา (เหตุสุดวิสัย) หรือปรากฎการณ์ธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงการกระทำใด ๆ เหตุการณ์ การไม่เกิดเหตุการณ์ หรืออุบัติเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยปกติธรรมดา และรวมถึงเหตุการณ์เฉพาะ (แต่ไม่จำกัดเพียงเท่านี้) ดังต่อไปนี้

  • ภาวะปั่นป่วนวุ่นวาย จลาจล การบุกรุก การโจมตีของผู้ก่อการร้าย หรือการขู่ว่าจะมีการก่อการร้าย สงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่) หรือการขู่หรือการตระเตรียมทำสงคราม
  • ภาวะที่ไม่สามารถใช้เครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมสาธารณะหรือส่วนตัว
  • การนัดหยุดงาน การปิดงาน หรือการปฏิบัติเชิงบังคับอื่นใดในทางอุตสาหกรรม
  • วาตภัย ระเบิด อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม โรคระบาด หรือภัยธรรมชาติอื่นใด
  • ภาวะที่ไม่สามารถใช้ทางรถไฟ เรือขนส่ง อากาศยาน การขนส่งทางรถยนต์ หรือการขนส่งสาธารณะหรือส่วนตัวอื่น ๆ
  • ภาวะเมื่ออยู่ในระหว่างเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ

หากถือว่าการชำระหนี้ของเราได้เลื่อนออกไปในช่วงที่เหตุสุดวิสัยยังคงมีอยู่ เราจะขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้เท่ากับช่วงเวลานั้น หากเราไม่สามารถหาวิธีในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในสิ่งที่เกิดขึ้น

ราคาและการชำระเงิน

การชำระเงินตามคำสั่งซื้อทุกอันต้องกระทำโดยบัตรเครดิต/ Dolfin wallet/โอนชำระผ่านระบบ mobile หรือ internet banking ผ่านการสแกน QR, หมายเลขอ้างอิง หรือบาร์โค๊ด เพื่อชำระ โดยขึ้นอยู่กับวิธีการส่งมอบ ท็อปส์ วีต้า สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง จำกัด ดัดแปลง หรือยกเลิกวิธีการชำระเงินใด ๆ โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวในขณะที่มีการใช้งาน

ราคาที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์นี้ ณ เวลาที่มีการสั่งซื้อเป็นเพียงราคาแนะนำ (guide price) ราคาของสินค้าที่จะเรียกเก็บจากท่านจะเป็นราคาที่แท้จริงที่แสดงไว้ในร้านค้า ณ วันที่ท่านได้ยืนยันคำสั่งซื้อ ซึ่งรวมถึงคำเสนอเพื่อการส่งเสริมการขาย ถ้าหากมี ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการเช็คเอาท์ (check out) ถือว่าท่านยอมรับว่าราคาของสินค้านั้นอาจขึ้นหรือลงได้ในระหว่างวันที่มีการยืนยันคำสั่งซื้อและวันที่มีการส่งมอบ

การชำระราคาจะรวมค่าใช้จ่ายของสินค้าทุกชิ้นที่มีการสั่งซื้อและสินค้าทดแทนในราคาที่มีการซื้อขายในร้าน ณ วันนั้น และรวมค่าขนส่งและค่าบริการ ตามที่ท่านยืนยันคำสั่งซื้อ พร้อมยอมรับเงื่อนไขการให้ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางสุขภาพ และการขนส่งและการบริการ

พื้นที่จัดส่ง

ณ ปัจจุบัน ท็อปส์ วีต้า จัดส่งสินค้าไปยังพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย ยกเว้นในบางพื้นที่ ท่านสามารถติดต่อเรา หรือไปยัง “สถานที่จัดส่ง” เพื่อตรวจสอบพื้นที่การจัดส่งของเรา ท็อปส์ วีต้า จะยอมรับและดำเนินการกับกับสั่งซื้อเฉพาะที่อยู่ในขอบเขตของพื้นที่จัดส่งเท่านั้น อย่างไรก็ดี หากท่านมีคำสั่งซื้อในปริมาณมากที่ไม่อยู่ในขอบเขตพื้นที่บริการ กรุณาติดต่อเราโดยตรงเพื่อสอบถามหากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เว็บไซต์นี้ หรือเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อใดก็ตาม กรุณาติดต่อเราที่ ท็อปส์ วีต้า Hot Line 063-5256190 หรือ แชท (Chat) ผ่าน Line official : @TopsVita หรือ ไลฟ์แชท บน  ท็อปส์ วีต้า เว็ปไซต์ได้เช่นกัน 

คำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อของท่านจะถือว่าเป็นคำสั่งซื้อเพื่อซื้อสินค้าที่ท่านได้เลือกไว้ในคำสั่งซื้อภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้ คำสั่งซื้อทุกอันจะต้องอยู่ภายใต้การยอมรับ การพิจารณาด้านความปลอดภัยทางสุขภาพ ของท็อปส์ วีต้า ตามที่ท่านได้แจ้งและยืนยันไว้แก่เว็บไซต์นี้ กระบวนการชำระราคาของแต่ละคำสั่งซื้อจะถือเป็นการยอมรับคำสั่งซื้อโดยท็อปส์ วีต้า ทั้งนี้ ถ้าหากมีการปฏิเสธคำสั่งซื้อของสินค้าใด ๆ หรือยกเลิกคำสั่งซื้อโดย ท็อปส์ วีต้า ท็อปส์ วีต้า จะดำเนินการส่งคืนสินค้าหรือคืนเงินภายใต้นโยบายว่าด้วยการคืนเงินที่ใช้บังคับอยู่ ณ เวลานั้น

คำสั่งซื้อของท่านจะได้รับการตรวจสอบว่ามีสินค้าในคลังสินค้าหรือไม่ และในกรณีไม่มีสินค้าเหลือในคลังสินค้า หรือสินค้าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ หรือไม่สามารถหาสินค้ามาได้ด้วยเหตุประการอื่นๆ หรือสินค้าไม่เป็นไปตามด้านความปลอดภัยทางสุขภาพ ท็อปส์ วีต้า สงวนสิทธิในการยกเลิก แก้ไข หรือปฏิเสธคำสั่งซื้อของท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเมื่อใดก็ได้ และโดยปราศจากความรับผิดหรือค่าชดเชยใด ๆ

เว็บไซต์นี้เป็นการให้บริการแก่บุคคลธรรมดาและเพื่อการใช้ในการเสริมสุขภาพแต่ละบุคคล ตามข้อมูลที่ท่านให้ไว้เท่านั้น

ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำสั่งซื้อของท่านหากเป็นการซื้อเหมา ซื้อเพื่อบุคคลอื่นที่มีข้อมูลหรือข้อระวังทางสุขภาพต่างไปจากที่ท่านให้ไว้ หรือสั่งซื้อเพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ ไม่ใช่เป็นการสั่งซื้อเพื่อใช้ในในการเสริมสุขภาพแต่ละบุคคล สามารถสั่งซื้อได้สูงสุด 6 ชิ้นต่อสินค้าแต่ละรายการ ที่เป็นรายการโปรโมชั่นราคาพิเศษ หรือเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดตามเงื่อนไขโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะ อย่างไรก็ดีการสั่งซื้อสินค้าปริมาณมากซึ่งเป็นสินค้าที่มีรายการส่งเสริมการขายหรือสินค้ายกลังจะมีข้อจำกัดการซื้อที่แตกต่างออกไปตามความเหมาะสมทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดสิทธิ์การซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามความปลอดภัยทางสุขภาพ ต่อหมายเลขคำสั่งซื้อ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนชิ้นของสินค้า หรือขอเปลี่ยนแปลงวิธีจัดส่ง หรือขอยกเลิกออเดอร์ตามที่บริษัทเห็นสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้านั้น ๆ จะมีเพียงพอจำหน่ายให้กับลูกค้าจำนวนมากที่สุดโดยทั่วกัน เราอาจจำกัด และ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านหากเราพบพฤติการณ์ที่น่าสงสัย โดยดุลพินิจของท็อปส์ วีต้า แต่เพียงผู้เดียว การยกเลิกคำสั่งซื้อในกรณีส่งถึงบ้านจะต้องกระทำภายใน 48 ชั่วโมงก่อนมีการจัดส่งภายใต้นโยบายว่าด้วยการยกเลิกการสั่งซื้อที่ใช้บังคับอยู่ ณ เวลานั้น

เงื่อนไขการรับคะแนน The 1

  • ทุก 25 บาท = 1 คะแนน เศษของยอดซื้อแต่ละครั้งสามารถนำมารวมเพื่อสะสมคะแนนได้
  • ยกเว้นสินค้าซื้อเหมา (สินค้าที่มีบาร์โค้ดเดียวกันใน 1 ใบเสร็จ จะคำนวณคะแนนสะสมเดอะวันคาร์ดตั้งแต่ชิ้นที่ 1 -6), กระเช้าหรือเซ็ตของขวัญทุกชนิด, อาหารเสริมสำหรับเด็กทารก, บริการชำระบิล, บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงิน, บัตรอินเทอร์เน็ต, บัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ร้านขายยา, ร้านค้าเช่า, ร้านหนังสือ และฟู้ดคอร์ท
  • ท็อปส์ วีต้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การคืนสินค้า

ท็อปส์ วีต้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะมีความพึงพอใจในตัวสินค้าที่ท่านสั่งซื้อไป และเราทำงานอย่างหนักเพื่อทำให้ท่านมั่นใจว่าสินค้าที่ถูกส่งจากศูนย์จัดส่งนั้นถูกต้องและได้รับการบรรจุหีบห่ออย่างสมบูรณ์ เมื่อท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อแล้ว ท่านจะต้องทำการตรวจสอบโดยทันทีพร้อมใบเสร็จรับเงิน หากพบข้อผิดพลาดประการใด กรุณาแจ้งเราทันที พร้อมเอกสารหลักฐานเลขการสั่งซื้อ พร้อมระบุเหตุผล ที่ อีเมล TopsVitaCS@central.co.th และฝ่ายบริการลูกค้าของเราจะทำงานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อทำให้ท่านมั่นใจว่าความยุ่งยากที่เกิดขึ้นของท่านจะได้รับการแก้ไขโดยทำให้เกิดความไม่สะดวกต่อท่านน้อยที่สุด แต่หากท่านเปลี่ยนใจ ท่านสามารถคืนสินค้าที่ยังไม่มีการเปิดหีบห่อและที่ยังอยู่ในสภาพเดิมและอยู่ในสภาพยังไม่ได้ใช้งานได้ ท็อปส์ วีต้าจะยอมรับคืนเฉพาะสินค้าที่ยังอยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่จัดส่งเท่านั้น ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้าที่ ท็อปส์ วีต้า โดยติดต่อทางฝ่ายบริการลูกค้าของเราล่วงหน้า Hot Line 063-5256190 หรือ แชท (Chat) ผ่าน Line official : @TopsVita หรือ ไลฟ์แชท บน  ท็อปส์ วีต้า เว็ปไซต์ เพื่อดำเนินการตามนโยบายว่าด้วยการยกเลิกการคืนสินค้าใช้บังคับอยู่ ณ เวลานั้น

ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดหรือเกิดความเสียหายต่อตัวสินค้า หรือสินค้ามีคุณภาพไม่ตรงกับที่โฆษณา กรุณาเตรียมสินค้าพร้อมกับติดต่อทางฝ่ายบริการลูกค้าของเราภายใน 7 วันนับแต่วันที่สั่งซื้อสินค้า Hot Line 063-5256190 หรือ แชท (Chat) ผ่าน Line official : @TopsVita หรือ ไลฟ์แชท บน  ท็อปส์ วีต้า เว็ปไซต์ เพื่อดำเนินการตามนโยบายว่าด้วยการยกเลิกและการคืนสินค้าใช้บังคับอยู่ ณ เวลานั้น ทั้งนี้ ท๊อปส์ วีต้า อาจใช้เวลาในการดำเนินการติดต่อกลับอย่างน้อย 3 วันทำการ

กรณีได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ

เราขออภัยเป็นอย่างยิ่งหากท่านได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ เนื่องจากอาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ในบางครั้ง เมื่อท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อ กรุณาตรวจสอบสินค้าที่พนักงานของเราจัดส่งมาให้ท่านพร้อมกับตรวจสอบรายละเอียดคำสั่งซื้อจากเอกสารและใบเสร็จรับเงิน หากพบข้อผิดพลาดประการใด กรุณาแจ้งให้พนักงานของเราทราบทันที และติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ Hot Line 063-5256190 หรือ แชท (Chat) ผ่าน Line official : @TopsVita หรือ ไลฟ์แชท บน  ท็อปส์ วีต้า เว็ปไซต์ เราจะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อทำให้ท่านมั่นใจว่าปัญหาดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขโดยท่านจะได้รับความไม่สะดวกน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยหากต้องมีการจัดส่งสินค้าแลกเปลี่ยน จะดำเนินการภายใน 3-7 วันทำการ

กรณีไม่ได้รับสินค้า

เราขออภัยเป็นอย่างยิ่งในกรณีไม่ได้รับสินค้า ขอให้ท่านมั่นใจว่าเราจะดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการคืนเงินหรือจัดส่งสินค้าให้ท่านอีกครั้ง โดยต้องเป็นไปตามกฎระเบียบและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ท่านต้องการได้รับเงินคืนหรือสินค้าทดแทน ท่านจะต้องแจ้งให้ฝ่ายบริการลูกค้าของเราที่ ที่ Hot Line 063-5256190 หรือ แชท (Chat) ผ่าน Line official : @TopsVita หรือ ไลฟ์แชท บน  ท็อปส์ วีต้า เว็ปไซต์ ให้ทราบภายใน 1 วันทำการ นับจากวันที่ท่านได้รับอีเมลยืนยันว่าสินค้าได้รับการจัดส่งแล้ว ว่าท่านยังไม่ได้รับสินค้า

พนักงานของเราจะโทรศัพท์แจ้งการจัดส่งสินค้าให้ท่านทราบก่อนถึงสถานที่จัดส่ง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่พนักงานของเราไม่สามารถติดต่อผู้รับสินค้า และ/หรือผู้ที่ทำคำสั่งซื้อเมื่อถึงสถานที่จัดส่งนั้น พนักงานของเราจะรอ ณ จุดส่งสินค้า 15 นาทีและพยายามติดต่อท่านในระหว่างนั้น หลังจากนั้นพนักงานของเราจะดำเนินการจัดส่งเจ้าถัดไปก่อนเพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อการจัดส่งลูกค้าท่านอื่น ดังนั้น โปรดแน่ใจว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านให้ไว้ขณะทำการเช็คเอาท์นั้นเป็นเบอร์ที่ถูกต้อง โปรดรับทราบว่าท่านไม่จำต้องให้เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันกับเบอร์ที่เป็น phone pin ของ The1 Card เพื่อใช้ในการรับสินค้าแต่อย่างใด 

กรณีท่านได้ทำการติดต่อกลับหาพนักงานภายหลัง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเส้นทางและประเมินเวลาการจัดส่งที่สามารถดำเนินการได้อีกครั้ง ซึ่งอาจมีความล่าช้าในการจัดส่งเกิดขึ้นในกรณีนี้

แต่หากท่านไม่สะดวกรับสินค้าในเวลาดังกล่าวสามารถแจ้งขอเลื่อนวันและเวลาในการจัดส่งสินค้าได้ที่ ท็อปส์ วีต้า Hot Line 063-5256190 หรือ แชท (Chat) ผ่าน Line official : @TopsVita หรือ ไลฟ์แชท บน  ท็อปส์ วีต้า เว็ปไซต์ โดยอาจมีค่าบริการจัดส่งสินค้าเพิ่มเติม

การจัดส่งสินค้าถึงบ้าน

หรือ ไลฟ์แชท บน  ท็อปส์ วีต้า เว็ปไซต์พนักงานของเราจะโทรศัพท์แจ้งการจัดส่งสินค้าให้ท่านทราบก่อนถึงสถานที่จัดส่ง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่พนักงานของเราไม่สามารถติดต่อผู้รับสินค้า และ/หรือผู้ที่ทำคำสั่งซื้อเมื่อถึงสถานที่จัดส่งนั้น พนักงานของเราจะทำการรอ ณ จุดส่งสินค้า 15 นาทีและพยายามติดต่อท่านในระหว่างนั้น หลังจากนั้นพนักงานของเราจะดำเนินการจัดส่งเจ้าถัดไปก่อนเพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อการจัดส่งลูกค้าท่านอื่น ดังนั้น โปรดแน่ใจว่าเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ที่ท่านให้ไว้ขณะทำการเช็คเอาท์นั้นเป็นเบอร์ที่ถูกต้อง โปรดรับทราบว่าท่านไม่จำต้องให้เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันกับเบอร์ที่เป็น phone pin ของ The1 Card เพื่อใช้ในการรับสินค้าแต่อย่างใด

กรณีท่านได้ทำการติดต่อกลับหาพนักงานภายหลัง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเส้นทางและประเมินเวลาการจัดส่งที่สามารถดำเนินการได้อีกครั้ง ซึ่งอาจมีความล่าช้าในการจัดส่งเกิดขึ้นในกรณีนี้

แต่หากท่านไม่สะดวกรับสินค้าในเวลาดังกล่าวสามารถแจ้งขอเลื่อนวันและเวลาในการจัดส่งสินค้าได้ที่ ท็อปส์ วีต้า Hot Line 063-5256190 หรือ แชท (Chat) ผ่าน Line official : @TopsVita หรือ ไลฟ์แชท บน  ท็อปส์ วีต้า เว็ปไซต์

การจัดส่งสินค้าในวันเดียวกัน (เฉพาะบริการสั่งซื้อผ่านบริการ ท็อปส์ วีต้า แชท แอนด์ ช้อป Chat and Shop เท่านั้น)

ท่านสามารถเลือกรับสินค้าภายในวันได้ ตามพื้นที่จัดส่งของเรา โดยต้องทำการสั่งซื้อผ่าน ท็อปส์ วีต้า แชท แอนด์ ช้อป (Chat and Shop) ที่ Line official : @TopsVita เท่านั้น ภายในเวลา 16.00 น. ของวันดังกล่าว โดยสามารถเลือกการจัดส่งภายในวันได้ ทั้งนี้หากทำการสั่งซื้อสินค้าหลังจากเวลา 16:00 น. ดังกล่าว ท่านสามารถเลือกรับสินค้าได้จากบริการ Express (ภายใน 3 ชั่วโมง หลังจากชำระเงินและยืนยันการสั่งซื้อ) หรือบริการจัดส่งสินค้าแบบปกติในวันถัดไป โดยจะได้รับสินค้าสำหรับการจัดส่งแบบปกติภายใน 7 วันนับจากวันสั่งซื้อ โดยเวลาการจัดส่งทาง ท็อปส์ วีต้า จะดำเนินการจัดส่งตามลำดับของการจัดส่ง

ค่าบริการจัดส่งสินค้าแบบปกติ

ค่าบริการจัดส่งสินค้าแบบปกติ ผ่านบริการขนส่งเอกชนที่ทางท็อปส์ วีต้า ได้ให้อำนาจและจัดจ้างดำเนินการดังกล่าว โดยค่าขนส่งเริ่มต้นที่ 32 บาท โดยจะแปรผันตามน้ำหนักสินค้าและพื้นที่การจัดส่ง อนึ่งราคาขั้นต่ำในข้างต้นนี้อาจมีการผันแปรตามกลไกค่าแรงขั้นต่ำของแต่ละพื้นที่และค่าน้ำมัน สำหรับการสั่งซื้อสินค้าในราคาสุทธิหลังหักส่วนลดครบ 888 บาทขึ้นไป ทางท็อปส์ วีต้า จะดำเนินการจัดส่งให้ลูกค้าฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

การจัดส่งสินค้าด้วยบริการ Express Delivery โดย GrabExpress (เฉพาะบริการสั่งซื้อผ่านบริการ ท็อปส์ วีต้า แชท แอนด์ ช้อป Chat and Shop เท่านั้น)

Express Delivery คือบริการจัดส่งด่วนภายใน 3 ชั่วโมง ด้วยมอเตอร์ไซค์ผ่าน ท็อปส์ วีต้า เฉพาะบริการสั่งซื้อผ่านบริการแชท แอนด์ ช้อป Chat and Shop เท่านั้น โดยพนักงานของ GrabExpress เป็นผู้ให้บริการคุณสามารถเลือกรอบจัดส่งสินค้าแบบส่งด่วนได้ทุกชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 10:00 – 19:00

รอบเวลาการจัดส่งสินค้าแบบ Express Delivery

10:00 – 11:00 น.
11:00 – 12:00 น.
12:00 – 13:00 น.
13:00 – 14:00 น.
14:00 – 15:00 น.
15:00 – 16:00 น.
16:00 – 17:00 น.
17:00 – 18:00 น.
18:00 – 19:00 น.
19:00 – 20:00 น.

โดยระยะเวลาจัดส่งจะอ้างอิงจากเวลาที่คุณได้ทำการเช็คเอาท์หรือชำระค่าสินค้า เท่านั้น

ยกตัวอย่าง ในกรณีที่ท่านทำการเช็คเอาท์ (ชำระค่าสินค้า) สินค้าระหว่าง 09:01 – 10:00 น. รอบจัดส่งที่เร็วที่สุดที่สามารถเลือกได้คือรอบจัดส่ง 12:00 – 13:00 น. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรอบจัดส่งที่ว่าง ณ ขณะนั้นด้วย

ค่าบริการจัดส่ง และ พื้นที่ให้บริการ Express Delivery เฉพาะบริการสั่งซื้อผ่านบริการแชท แอนด์ ช้อป Chat and Shop เท่านั้น

ขณะนี้เราให้บริการ Express Delivery เฉพาะบางพื้นที่ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร, นนทบุรี และ สมุทรปราการ

ค่าจัดส่งสำหรับบริการ Express Delivery อยู่ระหว่าง 80 – 350 บาท ขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดส่ง โดยทาง ท็อปส์ วีต้าจะเรียนแจ้งค่าจัดส่งและรับชำระพร้อมการค่าสินค้าเท่านั้น

สินค้าที่สามารถใช้บริการ Express Delivery ได้ เฉพาะบริการสั่งซื้อผ่านบริการแชท แอนด์ ช้อป Chat and Shop เท่านั้น

ท็อปส์ วีต้า ขอดำเนินการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดส่ง ในกรณีที่คำสั่งซื้อมีน้ำหนักรวมมากกว่า 20 กิโลกรัม เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดส่ง และ/หรือระยะเวลาในการจัดส่ง

การชำระเงินเมื่อใช้บริการ Express Delivery (เฉพาะบริการสั่งซื้อผ่านบริการแชท แอนด์ ช้อป Chat and Shop เท่านั้น)

สำหรับบริการ Express Delivery ท่านสามารถเช็คเอาท์/ชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต หรือโอนชำระผ่านระบบ mobile หรือ internet banking ผ่านการสแกน QR เมื่อสั่งสินค้า เท่านั้น หากยืนยันคำสั่งซื้อพร้อมวิธีการจัดส่งแล้ว ท็อปส์ วีต้าขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนวิธีการจัดส่งทุกกรณี

การบริการลูกค้าเมื่อใช้บริการ Express Delivery (เฉพาะบริการสั่งซื้อผ่านบริการแชท แอนด์ ช้อป Chat and Shop เท่านั้น)

ท็อปส์ วีต้า ออนไลน์ เป็นผู้รับผิดชอบการบริการทั้งหมด โดยทางพนักงานและบริษัท GrabExpress เป็นเพียงผู้รับช่วงให้บริการเท่านั้น หากมีข้อสงสัยหรือติชมการบริการสามารถติดต่อ ได้ที่ ท็อปส์ วีต้า Hot Line 063-5256190 หรือ แชท (Chat) ผ่าน Line official : @TopsVita หรือ อีเมล TopsVitaCS@central.co.th หรือ ไลฟ์แชท บน  ท็อปส์ วีต้า เว็ปไซต์ได้เช่นกัน การจำกัดจำนวนการสั่งซื้อสินค้าและค่าจัดส่งเพิ่มเติม

ท็อปส์ วีต้า ออนไลน์ ขอสงวนสิทธ์ในการจำกัดจำนวนการสั่งซื้อสินค้าบางประเภทที่มีผลต่อสุขภาพของผู้สั่งซื้อตามข้อมูลด้านสุขภาพที่ได้แจ้งยืนยันผ่านระบบท็อปส์ วีต้า ออนไลน์ ที่ผ่านการพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญ ต่อคำสั่งซื้อ โดยมีการจำกัดจำนวนการสั่งซื้อต่อสินค้านั้นๆ และจำกัดจำนวนการสั่งซื้อต่อประเภทสินค้า

ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะสั่งซื้อสินค้าประเภทดังกล่าวในจำนวนเกินกว่าจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดแต่ไม่เกินจำนวนจำกัดสูงสุด ต่อคำสั่งซื้อ จะมีค่าบริการจัดส่งเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของการจัดส่งที่ท่านเลือก

เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค กรุณาตรวจสอบรายการสินค้าที่ท่านได้รับจากพนักงานก่อนลงชื่อเซ็นรับสินค้าบนเอกสารใบจัดส่งสินค้า

หากพบรายการสินค้าไม่ตรงกับการสั่งซื้อ หรือได้รับสินค้าไม่ครบตามจำนวน กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้าภายในวันที่ท่านได้รับสินค้า ได้ที่ ท็อปส์ วีต้า Hot Line 063-5256190 หรือ แชท (Chat) ผ่าน Line official : @TopsVita หรือ อีเมล TopsVitaCS@central.co.th หรือ ไลฟ์แชท บน  ท็อปส์ วีต้า เว็ปไซต์ได้เช่นกัน

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งเคลมได้รับสินค้าไม่ครบ หากมีการลงชื่อรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว หรือทำการแจ้งเกินกว่าเวลาที่กำหนด

 

การจัดส่งสินค้าในอาคาร (สำนักงาน โรงแรม คอนโดและอพาร์ตเม้นต์)

ในส่วนของนโยบายของเรา คือการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านของคุณ รวมถึงการจัดส่งในพื้นที่อาคารสำนักงาน, คอนโดและอพาร์ตเม้นต์ แต่หากในกรณีที่ทางอาคารไม่อนุญาตให้พนักงานของเราขึ้นไปส่งสินค้าได้ หรือไม่ได้รับการอำนวยสะดวกในการจอดรถส่งสินค้าเพื่อส่งสินค้า รวมถึงอาคารที่ไม่มีลิฟต์ในการขนส่งสินค้าเพื่อให้พนักงานสามารถขนสินค้าขึ้นไปส่งได้สะดวก ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการส่งมอบสินค้าให้กับคุณในบริเวณพื้นที่รับรองแทน เช่น บริเวณล้อบบี้ของอาคารสำนักงาน, ชั้นล่างคอนโดและอพาร์ตเม้นต์ บ้านพักอาศัยที่มีหลายชั้น หากท่านต้องการให้พนักงานขนสินค้าไปชั้นบน โดยที่ไม่มีลิฟท์โดยสารนั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการส่งสินค้าที่ชั้น 2 และจำกัดน้ำหนักในการขนส่งสูงสุด 20 กก. ต่อหมายเลขคำสั่งซื้อ

ทั้งนี้ในการจัดส่งการจัดส่งสินค้าบริเวณที่อยู่อาศัย พนักงานของเราจะจัดส่งสินค้าบริเวณด้านหน้าประตูที่พักอาศัยของลูกค้าเท่านั้น จะไม่อนุญาตให้พนักงานนำสินค้าเข้าไปในตัวอาคาร บ้านเรือนของลูกค้า เนื่องจากทางบริษัทคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน

กรณีปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

โดยที่ไม่เป็นการเสื่อมสิทธิอื่นใดของท็อปส์ วีต้า ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หากท่านปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ไม่ว่าทางหนึ่งทางใด ท็อปส์ วีต้า อาจดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ท็อปส์ วีต้า เห็นว่าเหมาะสมเพื่อจัดการกับการปฏิบัติอันไม่ถูกต้องนั้น ซึ่งรวมถึงการระงับเข้าถึงเว็บไซต์ของท่าน การห้ามไม่ให้ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ และ/หรือการฟ้องร้องท่านเป็นคดีต่อศาล

การโอนสิทธิ

ท็อปส์ วีต้า อาจโอน ทำสัญญาว่าจ้าง หรือตกลงกับพันธมิตรต่าง ๆ ของ ท็อปส์ วีต้า ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบหรือขอความยินยอมจากท่าน

กรณีข้อกำหนดและเงื่อนไขตกเป็นโมฆะบางส่วน 

หากข้อหนึ่งข้อใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ถูกศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นใดวินิจฉัยว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ/หรือใช้บังคับไม่ได้ ให้ถือว่าข้ออื่น ๆ ยังคงมีผลใช้บังต่อไป และถ้าข้อที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือใช้บังคับไม่ได้นั้นจะกลายเป็นชอบด้วยกฎหมายหรือใช้บังคับได้เมื่อส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อนั้นได้ถูกลบออกไป ให้ถือว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนั้นได้ถูกลบออกไปแล้ว และให้ส่วนที่เหลือของข้อดังกล่าวนั้นมีผลใช้บังคับต่อไป

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ให้ใช้และตีความข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ภายใต้กฎหมายไทย ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จะต้องตกอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลไทยเท่านั้น

ติดต่อสอบถาม หรือ ฝากข้อความ

อีเมล: TopsVitaCS@central.co.th
ท็อปส์ วีต้า Hot Line: 063-5256190
แชท ผ่าน Line official: @TopsVita
ไลฟ์แชท บน ท็อปส์ วีต้า เว็ปไซต์